សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការកែសម្រួលអត្រា (%) ដែលត្រូវបង្វែរថវិកាចំណូល​កម្រៃសេវាសាធារណៈរបស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដែលទទួលបានប្រចាំ​ថ្ងៃទៅគណនីនៅ​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
 Untitled Document