សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលចូលរួមទប់​ស្កាត់ភាពមិនប្រក្រតី​ក្នុងដំណើរការប្រឡង​ជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ និងសិស្ស-និសិត្ស ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ​សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ សម័យប្រឡង ០៦ កញ្ញា ២០១៩ ចំនួនក្របខ័ណ្ឌជ្រើសរើស ១៤ រូប នៃបេក្ខជនសរុបចំនួន ៧៥៨ រូប មណ្ឌលប្រឡង៖ វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេក​ទេសព្រះកុសុមៈ
 Untitled Document