លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើ​ពុករលួយអាស៊ាន ឬស៊ីផេក (SEA-PAC) លើកទី១៥ និងសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់
 Untitled Document