គណៈប្រតិភូ នៃអង្គភាពប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ (អ.ប.ព) បានចូលរួមសិក្ខា​សាលាស្តីពី រដ្ឋបាល​សាធារណៈសម្រាប់មន្ត្រី មកពីបណ្តាល​ប្រទេសនៅអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩ (ភាគទី ១)
 Untitled Document