សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល របស់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១៩
Untitled Document