អំពីការបំភ្លឺរបស់ រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើការចោទប្រកាន់​នាយកដ្ឋានកិច្ច​ការប្រឡង នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ពាក់ព័ន្ធនឹងករណី ទារលុយក្នុងការ​កែតម្រូវវិញ្ញាបនបត្រ​បណ្ដោះអាសន្នមធ្យម​សិក្សាបឋមភូមិ ឱ្យត្រូវជាមួយ​សំបុត្រកំណើត
 Untitled Document