អត្ថបទស៊ើបអង្កេតរបស់ អ.ប.ព.លើករណីចោទ​ប្រកាន់ពីសកម្មភាព​លក់ដីភ្នំសារ៉ាវ៉ាន់ ខេត្តប៉ៃលិន
 Untitled Document