សិក្ខាសាលា ស្តីពីការលើកកំពស់​សុចរិតភាព នៃមន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ
 Untitled Document