សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី៤៤ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.)
 Untitled Document