សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលសង្កេតការណ៍​ដំណើរការប្រឡងជ្រើសរើស​បេក្ខជនចូលបម្រើការងារ​នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ សម័យប្រឡង១០ កុម្ភៈ ២០១៩ ជ្រើសរើស ៤៦៧រូប នៃបេក្ខជនសរុប ៥,០៨៤រូប មានចំនួន១០៧បន្ទប់ មណ្ឌលប្រឡង សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 Untitled Document