ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់សេវា​សាធារណៈរបស់​អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 Untitled Document