គណៈប្រតិភូអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) នឹងចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា នៅទីក្រុង ហ្ស៉ាកាតា ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី
Untitled Document