សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីលទ្ធផល និងកាលបរិច្ឆេទនៃ​ការទទួលឯកសារប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩
Untitled Document