សំនួរ-ចម្លើយជុំវិញការ​ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលសមាជិករដ្ឋសភា-​សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៦
Untitled Document