បញ្ជីប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលរបស់សមាជិក​រាជរដ្ឋាភិបាល​នីតិកាលទី៦នៃរដ្ឋសភា
Untitled Document