វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី នីតិវិធី នៃការចុះបញ្ជីសារ​ពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
Untitled Document