សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីពិធីចុះហត្ថលេខា​លើអនុស្សរណៈនៃការ​យោគយល់គ្នា ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ រវាង អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងក្រុមហ៊ុន (ខេមបូឌា)ហ្វីប៊ើរ អុបទិច ខមញូនីខេសិន ណេតវើក
Untitled Document