លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលើកទី១ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយរវាង​គណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ (NACC) អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ACU) និងអាជ្ញាធរអធិការកិច្ចរដ្ឋ និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ (SIAA) នៅថ្ងៃទី ៣០-៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅខេត្ត Ubon Ratchathani ប្រទេសថៃ
Untitled Document