លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ​លេខាធិការដ្ឋាន​ស៊ីផេកលើកទី១៤ ថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុង ម៉ានីល (Manila) ប្រទេសហ្វីលីពីន
Untitled Document