លទ្ធផលសង្កេតការណ៍ដំណើរការ​ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សសារការី ជំនាន់ទី២ នៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ សម័យប្រឡង ០៤-០៥ ធ្នូ ២០១៧ ចំនួនសិស្សសារការី​ដែលត្រូវជ្រើសរើស ២០ រូប នៃបេក្ខជនសរុប ២២៥រូប មាន១មណ្ឌល ០៧ បន្ទប់ (រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ)
Untitled Document