សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលឯកសារ​ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល របស់សមាសភាព​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ​បន្ទាប់ពីត្រូវបានរំលាយ
Untitled Document