លទ្ធផលសង្កេតការណ៍ដំណើរការ​ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ និងសិស្ស និស្សិតឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ សម័យប្រឡង ១១ សីហា ២០១៧ ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស ២៨ រូប ក្នុងចំណោមបេក្ខជនសរុប ១៧៤៦ រូប និងមាន ៥៥ បន្ទប់ (វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុកៈ)
Untitled Document