អភិបាល នៃគណៈអភិបាល​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹង​ភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបែងចែកដី​ជូន ប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ១៨៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃ០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
Untitled Document