សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី២៧ អាណត្តិទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃចន្ទ ទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧)
Untitled Document