លទ្ធផលសង្កេតការណ៍ដំណើរការ​ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​សិស្សក្រឡាបញ្ជីជំនាន់ទ៥ នៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ សម័យប្រឡង ១៥ មិថុនា ២០១៧ ចំនួនសិស្សដែលត្រូវជ្រើសរើស​១០០រូប នៃបេក្ខជនសរុប១១៦៥រូប និងមាន២មណ្ឌល ៣០បន្ទប់ (រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងសាលាភូមិរដ្ឋបាល)
Untitled Document