លទ្ធផលនៃការចុះទំនាក់ទំនង​ជាមួយអាជ្ញាធរ និងពិនិត្យស្ថានភាពភូមិសាស្រ្ត​នៃមណ្ឌលប្រឡង​សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧
Untitled Document