សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធករណី " បេក្ខជនប្រឡងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងសុខាភិបាលឆ្នាំ២០១៧ ដាក់ពាក្យប្រឡងជ្រើសរើស​ប៉ុស្ដិ៍ខេត្តកណ្ដាល បែរចេញលទ្ធផល​ជាប់នៅខេត្តកោះកុង "
Untitled Document