សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធករណី​អត្ថបទសារព័ត៌មាន "ធ្លាយព័ត៌មានប្រឡងក្របខ័ណ្ឌ​ក្រសួងសុខាភិបាលជាប់​ដោយមិនបានដាក់ពាក្យ"
Untitled Document