ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅខេត្តកំពង់ចាម នាថ្ងៃទី ២០-២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
Untitled Document