ការបំភ្លឺរបស់លោក តាំង ស៊ុនឡាយ ប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ និងលោកស្រី ដាន់ ចន្ទ្រាវតី មន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រមូលប្រាក់ពន្ធ ប្រាក់ពិន័យ និងជារជ្ជទេយ្យករចំណូល ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានលើទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលជាកម្មវត្ថុនៃការចាប់យក និងការយកប្រាក់ពន្ធលើសកំណត់
Untitled Document