គណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី ០៦ និងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៃ IAACA ចាប់ពីថ្ងៃទី ៤-៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២
Untitled Document