ការបំភ្លឺរបស់លោក ឆឹង សត្យា នាយកសាលាបឋមសិក្សាសម៉រ ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ច
Untitled Document