សេចក្ដីជូនដំណឹង អំពីការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការសង្កេតការណ៍ ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២២ សីហា ២០១៦
Untitled Document