ការបំភ្លឺរបស់លោក លាង សួគ៌ ប្រធានសាលាដំបូងខេត្តប៉ៃលិន ពាក់ព័ន្ធនឹងការទារប្រាក់ប្រដាប់ក្តី លើសតម្លៃកំណត់របស់រដ្ឋ និងការយកប្រាក់ជាថ្នូរនឹងការចេញសាលក្រម ឬដីកាសម្រេចប្តូរឈ្មោះក្នុងសំបុត្រកំណើត
Untitled Document