ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃឈ្មួលដីតំបន់អាជ្ញាបណ្ណធនធានរ៉ែ
Untitled Document