សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលសម្រាប់ ការអប់រំស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុង កម្មវិធីសិក្សាបឋមសិក្សាចំណេះទូទៅ (ថ្នាក់ទី០៤ ទី០៥ និងទី០៦)
Untitled Document