លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ច របស់គណៈប្រតិភូ អ.ប.ព នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ ពីថ្ងៃទី ៧ - ៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦
Untitled Document