លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ពីថ្ងៃទី ៥ - ៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦
Untitled Document