សេចក្តីជូនដំណឹង និងបទបញ្ញាត្តិស្តីពីការប្រឡងចូល ក្របខណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ឆ្នាំ២០១៦
Untitled Document