សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីឯកឧត្តម ស៊ុត ឌីណា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (កូរ៉េខាងត្បូង)
Untitled Document