ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូ ខេត្តគ័ងស៊ីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Untitled Document