ការបំភ្លឺករណីភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ផ្លាស់ប្តូរប្រភេទក្របខណ្ឌជូនមន្ត្រីរាជការ នៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាប
Untitled Document