ការបំភ្លឺរបស់ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ភិរុណ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្តាល និង លោក អិុន យ៉ុម ប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកណ្តាល លើភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគរបស់ លោក ប៊ន លីអេង ជាម្ចាស់កំពង់ចម្លង "ស័ក្តិពីរ ល្វាស"
Untitled Document