ការបំភ្លឺរបស់លោក ចិន វ៉ុន នាយកវិទ្យាល័យជីភូ ស្ថិតនៅសង្កាត់បាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ច
Untitled Document