សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៧ អាណត្តិទី ២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥)
Untitled Document