ខ្លឹមសារការបំភ្លឺរបស់ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងទេសចរណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីរបស់លោក ទែន រតនា ប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រឡងចូលរៀន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ និងការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច
Untitled Document