ពាក្យប្តឹងលេខ ៩៤៧/១៤៖ ការបំភ្លឺរបស់លោក ម៉ែន សុខា អតីតនាយកសាលាបឋមសិក្សាសុធារស ពាក់ព័ន្ធនឹងករណី ភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ច
Untitled Document