ការបំភ្លឺរបស់លោក ថាវ សុខផល នាយកវិទ្យាល័យព្រះសីហនុ(ខេត្តកំពង់ចាម) ស្តីពីការចោទប្រកាន់ភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ច
Untitled Document