សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៥៣ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥)
Untitled Document