ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ គ្នា រវាង អ.ប.ព. និង គណៈអចិន្រ្តៃយ៍សហព័ន្ធ និស្សិត បញ្ញវ័ន្ត ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា ព្រមទាំង សម្ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលនិស្សិត និងបញ្ញវ័ន្តកម្ពុជា
Untitled Document